//Poetando in questo momento di… “CURAGGIU CI L’AMA FARI”

Poetando in questo momento di… “CURAGGIU CI L’AMA FARI”

di | 2020-03-14T17:03:08+01:00 14-3-2020 17:02|Alboscuole|0 Commenti
Ins.  Cettina Bennardo- -U viditi, e cu s’u immaginava, ‘o 2020 comu ‘ni finì E tutti ormai ‘u sapemu ‘u picchì ‘na petra di l’ariu, né chi né comu, s’arricampà di unni vinni nun si po’ capiri, ora comu ora, mà: si chiama o megliu la chiamanu CORONAVIRUS e pi ognunu di nantri è un veru rebus! Tutti ranni e nichi semu di veru scantati e ogni iornu ‘ni misi ‘inseria difficultà chiuieru scoli, teatri, bar e antri attività… chissu pi ‘ni fari megliu arraggiunari sulu accussì ‘u contaggiu po’ rallentari o macari firmari. Si nun ni vulemu ‘cchiù preoccupari na parti cu l’antra ama a collaborari, ci voli pacenzia pi turnari arrè ‘a normalità ma ama aviri, però tutti, sensu di responsabilità accuminciari pi prima de’ picciutteddi pi dari ‘na mani d’aiutu ‘e poveri vicchiareddi. Ni stu mumentu nivuru ‘ni ristà sulu a priera Ca è l’unica “arma”e ‘na soluzioni vera. Curaggiu, ‘ni n’ama nesciri di sta “malatia” Ma tuttu dipenni di…mia e di tia!!!